Warunki napraw

REGULAMIN SERWISU (NAPRAWY)

icentrumsklep.pl

 

Serwis internetowy działający pod adresem www.icentrumsklep.pl prowadzony jest przez GRUPA ŚWIĘTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Oławskiej 5, 50-123 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001024084, NIP: 8971920434, REGON: 524918488, kapitał zakładowy: 105.000,00 zł w całości opłacony, zwany „Serwisem”.

Serwis wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: kontakt@icentrumsklep.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez każdego Klienta do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Serwisem. Z Serwisem można się kontaktować również pisemnie, pod jego adresem: ul. Oławskiej 5, 50-123 Wrocław, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie lub pod numerem telefonu: 794 724 532 (godziny pracy Serwisu 10-18 w dni robocze oraz 10-14 w soboty, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
 2. REGULAMIN NAPRAW – niniejszy regulamin,
 3. KLIENT – definicja zgodnie z treścią Regulaminu Serwisu Internetowego pod adresem icentrumsklep.pl,
 4. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – definicja zgodnie z treścią Regulaminu Serwisu Internetowego pod adresem icentrumsklep.pl,
 5. KONSUMENT – definicja zgodnie z treścią Regulaminu Serwisu Internetowego pod adresem icentrumsklep.pl,
 6. URZĄDZENIE – urządzenie objęte usługą serwisową, dostarczone Serwisowi przez Klienta.
 7. FORMULARZ – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 8. OFERTA – dokument przedstawiany Klientowi po otrzymaniu wypełnionego Formularza, określający w szczególności założenia techniczne naprawy, zakres i cenę usługi serwisowej, warunki sprzedaży ,szacowany termin realizacji naprawy.
 9. BIURO SERWISU – lokal, w którym Serwis świadczy usługi serwisowe znajdujący się przy Oławska 3, 50-123 Wrocław.
 10. UMOWA – umowa świadczenia usług serwisowych zawarta pomiędzy Serwisem, a Klientem, do zawarcia której dochodzi w momencie akceptacji przez Klienta Oferty przesłanej przez Serwis na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. STRONA INTERNETOWA – strona internetowa pod adresem www.icentrumsklep.pl, za pośrednictwem której Klient może zlecić wykonanie Usługi serwisowej.
 12. USŁUGA SERWISOWA – oznacza ogół czynności diagnostycznych oraz naprawczych lub innych dotyczących Urządzenia wykonywanych przez Serwis.
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość usług serwisowych, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem formularza.
 14. Postanowienia Regulaminu określają zasady świadczenia Usług serwisowych przez Grupa Świętach sp. z o.o. w Biurze Serwisu po złożeniu oświadczenia woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość usług serwisowych naprawy Urządzenia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem formularza.

 

§2 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH

 1. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.icentrumsklep.pl
 2. Klienta za pośrednictwem formularza podaje następujące informacje:
  1. imienia i nazwiska / nazwy firmy
  2. adresu
  3. numeru telefonu
  4. adresu e-mail
  5. modelu posiadanego telefonu
  6. dodatkowych informacji (opis usterki)
 3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zlecenia serwisowego, niezbędne jest podanie w Formularzu wymaganych danych.
 4. Klient ma możliwość umówienia wizyty w Biurze Serwisu celem wykonania naprawy lub możliwość zamówienia darmowego transportu telefonu do Biura Serwisu za pomocą Paczkomatów firmy InPost.
 5. W przypadku wyboru opcji darmowego transportu, Klient pobiera i drukuje wygenerowaną dla niego etykietę nadawczą wysłaną na adres e-mail podany w formularzu i po odpowiednim zapakowaniu i zabezpieczeniu Urządzenia przesyła go na adres Serwisu za pomocą wybranego Paczkomatu firmy InPost. Etykieta nadawcza jest ważna przez 7 dni od dnia wygenerowania.
 6. Niezależnie od wybranej opcji Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji wykonania usługi naprawy Urządzenia.
 7. W przypadku podania niekompletnych, nieczytelnych lub nieprawidłowych danych, o których mowa w punkcie 2 powyżej, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za następstwa tego faktu względem Klienta lub osób trzecich. Wszelkie koszty związane z tym faktem obciążają Klienta.
 8. Klient ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniem i zniszczeniem mogącym powstać w transporcie.
 9. Serwis ponosi odpowiedzialność od momentu przyjęcia Urządzenia w Biurze Serwisu lub odbioru Urządzenia przesłanego za pomocą Paczkomatu firmy InPost do czasu osobistego wydania Urządzenia lub do czasu wydania do transportu profesjonalnemu przewoźnikowi.

 

 §3 WYCENA NAPRAWY

 1. Szacunkowa wycena usługi naprawy Urządzenia jest dokonywana na stronie internetowej Serwisu na podstawie wybranego modelu Urządzenia oraz rodzaju usterki.
 2. Po otrzymaniu przesyłki, Serwis dokonuje dokładnej wyceny usługi naprawy Urządzenia w oparciu o ocenę jego stanu.
 3. Po dokonaniu dokładnej wyceny usługi naprawy Serwis kontaktuje się z Klientem telefonicznie, informując o ostatecznej cenie za usługi naprawy. W przypadku jeżeli wycena jest dla Klienta satysfakcjonująca, Klient wyraża zgodę na dokonanie naprawy Urządzenia i uiszcza cenę naprawy. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z zawarciem umowy świadczenia usług serwisowych. Od momentu zawarcia umowy świadczenia usług serwisowych liczony jest termin naprawy Urządzenia. W przypadku jeżeli wycena okaże się niezadowalająca, Klient nie wyraża zgody na dokonanie naprawy Urządzenia,  Serwis niezwłocznie odeśle Klientowi na jego koszt Urządzenie na wskazany przez niego adres Paczkomatu firmy InPost.
 4. W przypadku gdy cena naprawy, określona po weryfikacji usterki Urządzenia na miejscu w Biurze Serwisu jest wyższa ze względu na stwierdzenie większej usterki Urządzenia niż ta, którą Klient wskazał w formularzu, Serwis skontaktuje się z Klientem lub poinformuje Klienta w Biurze Serwisu, aby uzyskać jego akceptację co do kwoty naprawy. Do czasu uzyskania akceptacji ze strony Klienta, wszelkie dalsze czynności zostają wstrzymane.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy naprawy Urządzenia, gdy podczas weryfikacji usterki Urządzenia i wyceny usługi jego naprawy okaże się, że niemożliwe jest wykonanie usługi naprawy Urządzenia z uwagi na ogólny zły stan Urządzenia. O odmowie naprawy Urządzenia, Serwis informuje Klienta. Klient w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odmowie naprawy Urządzenia jest zobowiązany do odebrania Urządzenia w Biurze Serwisu lub Serwis na koszt Klienta wysyła Urządzenie na wskazany przez niego adres Paczkomatu firmy InPost.

 

§4 WYKONANIE NAPRAWY

 1. Serwis po odbiorze Urządzenia i dokonaniu dokładnej weryfikacji usterki Urządzenia, w tym wyceny usługi, określi dokładny termin naprawy Urządzenia.
 2. Naprawione Urządzenie zostanie zwrócone w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta formy dostarczenia Urządzenia celem wykonania naprawy określonej w 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu. W sytuacji, gdy Klient wybrał formę dostarczenia Urządzenia za pomocą Paczkomatu firmy Inpost, Serwis skontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty mailowej z Klientem w celu wskazania adresu Paczkomatu firmy Inpost, na który odeśle Urządzenie.  Brak wskazania przez Klienta adresu, na który ma zostać przesłane Urządzenie będzie rozumiane jako brak zgody na zwrot naprawionego Urządzenia za pomocą Paczkomatu firmy InPost. Wobec powyższych okoliczność Urządzenie będzie możliwe do odbioru wyłącznie w Biurze Serwisu. W przypadku wybrania przez Klienta wizyty w Biurze Serwisu, Urządzenie  po wykonaniu naprawy będzie gotowe do odbioru w Biurze Serwisu.
 3. Klient jest zobowiązany od odbioru Urządzenia w sytuacjach określonych w ust. 2 w Biurze Serwisu w terminie 14 dni od dnia poinformowania przez Serwis, iż Urządzenie zostało naprawione.
 4. Nieodebranie Urządzenia w określonym w ust. 3 terminie uprawnia Serwis do wystosowania wobec Klienta wezwania do odbioru Urządzenia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku reakcji Klienta na powyższe wezwanie, Serwis będzie uprawniony do naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie.

 

§5 CENA ZA USŁUGĘ SERWISOWĄ ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Cena podana po ostatecznej wycenie usługi naprawienia Urządzenia jest wiążąca w chwili wyrażenia przez Klienta zgody na wykonanie usługi naprawy. Szacunkowe wyceny ceny usług naprawy zamieszczone są na stronie internetowej Serwisu i nie  są wiążące dla Klienta w momencie składania Zamówienia , gdyż ich wysokość może ulec zmianie na skutek dokonania ostatecznej wyceny usługi przez Serwis po otrzymaniu Urządzenia.
 2. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności niezwłocznie po uzyskaniu informacji od Serwisu, iż została wykonana usługa naprawy Urządzenia.
 3. Serwis udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za naprawę Urządzenia w zależności od sposobu zwrotu Urządzenia.
 4. W przypadku zwrotu Urządzenia na adres Paczkomatu za pośrednictwem firmy InPost, Serwis przesyła Klientowi na adres e-mail numer konta bankowego, na który może dokonać następujących sposobów płatności:
  1. Przelew tradycyjny,
  2. Płatności elektroniczne, Google Pay, BLIK i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu AutoPay - obsługę płatności prowadzi Autopay spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 5851351185, REGON: 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości opłaconym).
  3. Płatności elektroniczne, Google Pay, BLIK i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU - obsługę płatności prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 5. Po otrzymaniu płatności, Serwis przesyła naprawione Urządzenie na wskazany przez Klienta adres Paczkomatu za pośrednictwem firmy InPost.
 6. W przypadku zwrotu Urządzenia poprzez osobisty odbiór przez Klienta w Biurze Serwisu, Klient może dokonać następujących sposobów płatności:
  1. Płatność kartą,
  2. Płatność gotówką w Biurze Serwisu.

 

§6 GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Serwis jako gwarant udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonanie Usługi serwisowej.
 2. Okres gwarancji biegnie od daty wydania naprawionego Urządzenia.
 3. W ramach gwarancji Klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia zgłoszonej i objętej gwarancją wady w indywidualnie ustalonym z nim terminie.
 4. Serwis ze swojej strony zobowiązuje się do dokonania wszystkich niezbędnych czynności o charakterze specjalistycznym względem Klienta, właściwych dla usunięcia uszkodzenia w wydanym do niego Produkcie i doprowadzeniu go do stanu możliwie najbardziej zbliżonego do fabrycznego. O zasadności zgłoszenia gwarancyjnego decyduje Serwis po jego dokładnej analizie.
 5. Gwarancji udzielonej przez Serwis nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji Urządzenia.
 6. Niniejszej gwarancja podlegają:
  1. niepoprawne działanie wyświetlacza / dotyku,
  2. niepoprawne działanie Bluetooth, WIFI, GPS, zasięgu, NFC,
  3. niepoprawne działanie kamery tylnej / przedniej,
  4. niepoprawne działanie klawiszy bocznych/klawiszy/klawisza głównego, niepoprawne działanie ładowania przewodowego / bezprzewodowego,
  5. niepoprawne działanie wejścia słuchawkowego (jeśli dane Urządzenie takie przewiduje),
  6. niepoprawne działanie silnika wibracji,
  7. wszelkie pozostałe wady wynikające z przyczyn tkwiących bezpośrednio w produkcie (a nie wskazanych przed złożeniem Zamówienia przez Klienta).
 7. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń mechanicznychspowodowanych niewłaściwą, niezgodną z instrukcją eksploatacją sprzętu, w szczególności takich jak zbicie, wygięcie, rozlanie ekranu, zużycie mechaniczne typu rysy i otarcia,  zużycie elementów eksploatacyjnych takich jak porty, bateria, głośniki,  następstw zalania/ kontaktu z cieczą,  urządzeń co do których nastąpiła ingerencja serwisów zewnętrznych.
  2. uszkodzeń wynikających z braku bieżącej i okresowej konserwacji lub niewłaściwego jej przeprowadzenia, 
  3. braku odpowiedniej wentylacji, jak również uszkodzeń związanych z nadmiernym osadzaniem się osadu w wyniku użytkowania sprzętu na zewnątrz (Klient zobowiązany jest do okresowego oczyszczania elementów sprzętu),
  4. wad wynikłych z samodzielnie dokonywanych przez Klienta napraw, regulacji i zmian konstrukcyjnych,
  5. wad wynikłych z nieprawidłowości w zasilaniu prądowym oraz innych zdarzeń losowych,
  6. wad wynikłych z błędnego programowania pracy sprzętu przez Klienta (w tym w szczególności błędnie przeprowadzonej aktualizacji oprogramowania).
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz inne szkody, w tym utracone korzyści, powstałe na skutek awarii sprzętu i ze swojej strony doprowadza sprzęt jedynie do stanu w jakim został pierwotnie sprzedany.
 9. Serwis nie odpowiada za szkody powstałe wskutek istnienia wady m. in. takie jak straty w dochodach, uszczerbek na dobrym imieniu firmy, koszty ponownej instalacji sprzętu oraz powstałe przypadkiem uszkodzenia sprzętu nie spowodowane przyczynami tkwiącymi w naprawionej rzeczy.
 10. Niedopełnienie wskazanych powyżej warunków będzie skutkować utratą gwarancji.
 11. W celu dokonania złożenia gwarancyjnego należy poinformować Serwis o zaobserwowanych wadach, udokumentować je celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adresy podane powyżej.
 12. Serwis niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki od Klienta ze sprzętem, zajmie stanowisko co do zgłoszenia i poinformuje klienta o dalszym postępowaniu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w zgłoszeniu.
 13. Transport sprzętu objętego zgłoszeniem odbywa się na koszt Serwisu za pośrednictwem wskazanej przez niego formy wysyłki. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie zgłaszanego sprzętu, a Serwis może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez klienta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia.
 14. Wszelkie koszty z tytułu wykonania gwarancji (w tym koszty transportu Urządzenia do siedziby Serwisu) ponosi Serwis. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia przez Klienta konieczności dokonania naprawy lub nieuzasadnionej wymiany z tytułu gwarancji, Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Serwis w związku z czynnościami podjętymi w wyniku tego zgłoszenia, w tym transportu do Serwisu
 15. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Roszczenie z tytułu gwarancji i roszczenie z tytułu rękojmi są od siebie rozłączne i niezależne w związku z czym konsument ma prawo dochodzić swoich praw na obu podstawach. Roszczenie z tytułu rękojmi jest wyłączone w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 16. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Urządzenia lub świadczonych usług, Konsument może złożyć reklamację i poinformować Serwis o zaobserwowanych nieprawidłowościach oraz udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Serwisu.
 17. Serwis ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Urządzenia z umową istniejący w momencie jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tego momentu. Przy tym domniemuje się, że brak zgodności Urządzenia z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Urządzenia, istniał w chwili jego dostarczenia.
 18. Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Konsumenta o rozstrzygnięciu i dalszym postępowaniu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 19. W przypadku braku zgodności Urządzenia z umową konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 20. Serwis może wymienić Urządzenie, jeśli Konsument zażądał jego naprawy lub naprawić go, gdy Konsument zażądał jego wymiany tylko jeśli zapewnienie zgodności Urządzenia z umową w pierwotnie wybrany przez Konsumenta sposób jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia Urządzenia do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument może złożyć świadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 21. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Serwis. Konsument ma obowiązek udostępnić Serwisowi Urządzenie podlegające naprawie lub wymianie. Serwis odbiera od konsumenta Urządzenie na swój koszt.
 22. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Konsumentem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Konsumentowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usług serwisowych na odległość lub poza lokalem Serwisu, m a prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Odstąpienie od umowy następuje poprzez wysłanie oświadczenia informującego o skorzystaniu z tego uprawnienia w formie pisemnej na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@icentrumsklep.pl.
 2. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu naprawy.
 3. Serwis po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty mailowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Realizacje usługi serwisowej na rzecz Konsumenta może się rozpocząć dopiero z dniem upływu 14-dniowego terminu na złożenie oświadczenia do odstąpienia od umowy, chyba że Konsument w formie pisemnej przesłanej na adres Serwisu lub pocztę e-miał Serwisu wyraźnie oświadczy, że wykonanie usługi ma się rozpocząć przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14- dniowego terminu do odstąpienia od umowy Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Po spełnieniu świadczenia przez Serwis Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w tym pkt. Regulaminu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj. między innymi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 8. Zwrot wszystkich dokonanych w związku z umową przez Konsumenta płatności nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 9. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).

 

 • §8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Serwis znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Serwisu.
 2. W związku z dokonywaniem wyceny na potrzeby skupu lub naprawy, Serwis zobowiązuje się do:
  1. zachowania w całkowitej poufności wszelkich danych osobowych przetwarzanych w ramach ww. Urządzenia powierzonego do wyceny, jak również do niewykorzystywania tych danych. Ponadto dane osobowe nie będą udostępniane, jak również powierzane innym podmiotom bez wiedzy i zgody podmiotu przetwarzającego dane osobowe,
  2. zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione,
 3. W związku z tym, że naprawa serwisowa łączy się z potencjalnym dostępem do danych osobowych przez Serwis, Klient wyraża zgodę na dostęp do ww. Urządzenia przez osoby wykonujące prace serwisowe w odniesieniu do ww. Urządzenia w imieniu Serwisu, w szczególności w związku z tzw. testowaniem Urządzenia w ramach dokonywanej naprawy.
 4. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Serwis znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Serwisu.
 5. W związku z tym, że naprawa serwisowa łączy się z potencjalnym dostępem do danych osobowych przez Serwis, Klient wyraża zgodę na dostęp do ww. Urządzenia przez osoby wykonujące prace serwisowe w odniesieniu do ww. Urządzenia w imieniu Serwisu, w szczególności w związku z tzw. testowaniem Urządzenia w ramach dokonywanej naprawy.
 6. W związku z naprawą i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, Klient przed oddaniem ww. telefonu do naprawy zobowiązuje się do:
  1. przedstawienia dowodu zleconej usługi naprawy telefonu lub karty gwarancyjnej,
  2. utworzenia kopii zapasowej danych zawartych na telefonie, w przypadku chęci oddania do naprawy telefonu bez zawartości,
  3. wyłączenia blokady aktywacji oraz podania specjalnego kodu odblokowującego telefon, w przypadku oddania do naprawy telefonu wraz z zawartością,
  4. uprzedniego rozłączenia pary urządzeń i utworzenia backupu zegarka, w przypadku oddania do serwisu telefonu połączonego z zegarkiem,
  5. wyjęcia karty SIM przed oddaniem telefonu do naprawy lub wyceny.
 7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy.

 

 §9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Serwisem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 

Załącznik nr 1

Miejscowość, data
Grupa Świętach sp. z o.o.
ul. Oławska 5, 50-123 Wrocław
NIP: 8971920434

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy świadczenia usług serwisowych zawartej w dniu …………………….na odległość*/poza lokalem przedsiębiorstwa* bez podania przyczyny. 

Proszę o zwrot ceny towaru na konto*……… / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar.*

…………………………………

Podpis konsumenta

* Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium